Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Jedną z podstawowych usług oferowanych przez nasz serwis jest okresowa kontrola hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem wydajności instalacji hydrantowej, potocznie zwanej badaniem wydajności hydrantów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zapleczu technicznemu oraz wykwalifikowanej kadrze wykonujemy pomiary nowych instalacji przed odbiorem przez PSP.

Regularna konserwacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy do podstawowych obowiązków właścicieli i zarządców obiektów wyposażonych w takie instalacje. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji dotyczących hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą serwisu hydrantów która nie ogranicza się wyłącznie do przeglądu z badaniem wydajności.

Hydranty wewnętrzne - przepisy

badanie wydjności hydrantów serwis hydrantów przegląd hydrantu

Podstawowym aktem prawnym określającym wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji hydrantowych w zakresie projektowania, montażu i konserwacji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z poźn. zm.), rozdział 5.

Ponadto szczegółowe wymagania dotyczące instalacji hydrantowych opisują Polskie Normy:

 

Polska Norma PN -EN 671-1:2012 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym".

 

Polska Norma PN -EN 671-2:2012 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym".

 

Polska Norma EN 671-3:2009 E "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym". 

 

Hydranty zewnętrzne - przepisy

hydrant zewnętrzny przeglad z badaniem wydajności

W przypadku hydrantów wewnętrznych podstawowym aktem prawnym jest: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)  oraz Polskie Normy:

 

Polska Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne 

 

Polska Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

Wymagania przepisów i norm

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne jako urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów  w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Ciśnienie na zaworach hydrantowych hydrantów wewnętrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas poboru normatywnej ilości wody, ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być niższe niż 0,2MPa. 

WAŻNE 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

 

Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych mierzonej na wylocie prądownicy podczas poboru wody: 

  • hydrantu wewnętrznego DN19 – 0,5 dm3/s 
  • hydrantu wewnętrznego DN25 - 1,0 dm3/s 
  • hydrantu wewnętrznego DN33 – 1,5 dm3/s 
  • hydrantu wewnętrznego DN52 - 2,5 dm3/s 
  • zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s 

 

Badanie wydajności z jednego, dwóch i czterech hydrantów wewnętrznych.

 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

 

1) jednego hydrantu wewnętrznego — w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2;

 

2) dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 — w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową;

 

3) czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:

a) w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych na wysokości powyżej 25 m,

 

b) w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 3 000 m2.

 

Ciśnienie i wydajność hydrantów zewnętrznych.

 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej 2 godziny.

 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 5 dm3/s - jednostki osadnicze.

 

Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6 MPa.

W zależności od zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych należy wykonać badanie wydajności od jednego czterech hydrantów podczas jednoczesnego poboru wody.

logo fire-technic