Przegląd zbiornika ppoż. - przepisy i normy

przegląd zbiornika ppoż przepisy

W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat częstotliwości oraz zakresu przeglądów zbiorników przeciwpożarowych w zależności od normy lub standardu w którym zbiornik został zaprojektowany i wybudowany.

Naszym celem jest przedstawienie  aktualnych i w nieco bardzie rozbudowanej formie przepisów dotyczących okresowych przeglądów zbiorników ppoż. 

Przegląd zbiornika ppoż. zgodnie z PN-EN 12845

Norma PN-EN 12845 + A1:2020 Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

Przedmiotowa norma odnosi się do wszystkich typów zbiorników stanowiących źródło wody do celów przeciwpożarowych niezależnie od rodzaju instalacji której może być elementem czy też jako niezależny zbiornik zapasu wody  do zewnętrznego gaszenia pożaru.  Wynika to bezpośrednio z normy PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. pkt. 5.

 

1. Kontrola tygodniowa - należy wykonać w odstępach nie dłuższych niż 7 dni.

 • sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku 

2. Kontrola roczna - należy wykonać w odstępach nie dłuższych niż co 12 miesięcy.

 • sprawdzenie zaworów pływakowych w zbiornikach zapasu

3. Kontrola trzyletnia - w odstępach nie dłuższych niż 3 lata wszystkie zbiorniki powinny być sprawdzone od zewnątrz i wewnątrz na obecność korozji. Jeżeli jest to konieczne, zbiorniki powinny zostać opróżnione i oczyszczone.

4. Kontrola 10-letnia - w odstępach nie dłuższych niż co 10 lat wszystkie zbiorniki zapasu powinny być oczyszczone i sprawdzone od wewnątrz. Przedmiotowa norma dopuszcza czyszczenie zbiorników bez konieczności

opróżniania zbiornika w celu zaoszczędzenia wody.

Co istotne przedmiotowa norma zastąpiła normę PN-M-51540 która zalecała wykonać czyszczenie zbiorników co 2 lata.

Osobną kwestią jest interpretacja czy dla instalacji zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z powyższą normą podczas konserwacji należy posługiwać się normą obowiązującą czy normą projektową. 


Przegląd zbiornika ppoż. zgodnie z FM Global

Norma 2-81, Przeglądy systemów przeciwpożarowych i konserwacja instalacji tryskaczowych

Otwarte źródła wody - zbiorniki otwarte

1. Kontrola poziomu wody w zbiorniku:

 • kontrola tygodniowa - w zbiorniku bez sygnalizacji poziomu;
 • kontrola miesięczna - w zbiorniku z sygnalizacją poziomu wody.

2. Kontrola roczna:

 • dla zbiorników wyposażonych w membranę - kontrola membrany powyżej poziomu wody pod kątem uszkodzeń;
 • dla zbiorników ziemnych - kontrola zboczy pod kątem erozji;
 • kontrola koszy ssawnych pod kątem zanieczyszczeń, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

3. Co 5 lat lub częściej jeżeli jest to uzasadnione - należy usunąć osad ze zbiornika.

Zbiorniki wody do celów ppoż. - nadziemne

1. Kontrola roczna:

 • kontrola wszystkich systemów i sprzętu, do których można uzyskać dostęp bez opróżniania zbiornika, przeprowadzania oceny podwodnej lub demontażu (grzałki, zawory pływakowe, sondy poziomu, alarmy, itp.).

2. Kontrola co 2 lata:

 • należy sprawdzić zewnętrzny płaszcz zbiornika pod kątem występowania korozji.

3. Kontrola co 5 lat (lub częściej jeżeli wnętrze zbiornika nie jest zabezpieczone powłokami lub membraną):

 • inspekcja wnętrza zbiornika - inspekcja może być przeprowadzona przez wysłanie nurka lub zdalnie sterowanego statku podwodnego z kamerą, bez konieczności opróżniania zbiornika. 

4. Kontrola co 10 lat:

 • co najmniej co drugą kontrolę po 5 latach eksploatacji zbiornik należy opróżnić w celu wykonania inspekcji i jeśli to konieczne wyczyść wnętrze i naprawić wszelkie uszkodzenia.

Przegląd zbiornika ppoż. zgodnie z NFPA 25 - wersja 2020

Standard NFPA 25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems

1. Kontrola kwartalna:

 • kontrola poziomu wody;
 • kontrola systemu ochrony przed zamarzaniem (w okresie wymagającym ogrzewania)
 • kontrola terenu wokół zbiornika zapobiegająca m.in. gromadzeniu materiałów palnych, powodujących korozję, nawisów śnieżnych.

2. Kontrola roczna:

 • zewnętrzne malowane, powlekane lub izolowane powierzchnie zbiornika i konstrukcji wsporczej należy sprawdzać pod kątem śladów zużycia.


3. Co 3 lata dla zbiorników bez membrany lub co 5 lat dla zbiorników z ochroną antykorozyjną 

 • należy wykonać inspekcję wewnętrzną pod kątem śladów korozji, wżerów, zanieczyszczeń i glonów.  Jeżeli jest to konieczne a nie obowiązkowezbiorniki powinny zostać opróżnione, naprawione i oczyszczone.

Przegląd zbiornika ppoż. zgodnie z VDS CA 4001

Wytyczne VdS-CEA dotyczące instalacji tryskaczowych - Projektowanie i instalowanie

 

Co 5 lat wszystkie zbiorniki powinny być sprawdzone od zewnątrz i wewnątrz na obecność korozji. Jeżeli jest to koniecznezbiorniki powinny zostać opróżnione i oczyszczone.

 

W odstępach nie dłuższych niż 15 lat wszystkie zbiorniki zapasu wody należy opróżnić,  oczyścić i skontrolować od wewnątrz. W razie potrzeby należy wykonać remont konstrukcji budowlanej.


Firma Fire-Technic jako jedna z nielicznych oferuje usługę inspekcji wewnętrznych zbiorników ppoż. przy użyciu dronów podwodnych. Nasze doświadczenie i nowoczesne technologie zapewniają spokój i bezpieczeństwo naszym klientom.

 

Autor: Radosław Grudziński

logo fire-technic