Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych

1. Analiza Ryzyka Pożarowego

Przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka pożarowego, identyfikując potencjalne zagrożenia i określając środki zaradcze, aby zminimalizować ryzyko.

2. Ocena Zgodności z Przepisami

Nasze usługi obejmują pełną ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zarówno na etapie projektowania, jak i istniejących obiektów.

3. Uzgodnienia projektów budowlanych

Współpracujemy z architektami i projektantami, dostarczając fachowej wiedzy dotyczącej optymalnych rozwiązań bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

4. Dokumentacja Przeciwpożarowa

Opracowujemy kompleksową dokumentację przeciwpożarową, taką jak:

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego obejmującą plany ewakuacyjne, specyfikacje systemów przeciwpożarowych i analizy zagrożeń.

Ocena Zagrożenia Wybuchem.

Operaty Przeciwpożarowe,

5. Ekspertyzy i Doradztwo

Jesteśmy dostępni w sytuacjach awaryjnych, oferując audyty, ekspertyzy, odstępstwa od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, analizy przyczyn pożarów oraz doradztwo dotyczące odbudowy i poprawy systemów bezpieczeństwa.

6. Szkolenia Przeciwpożarowe

Realizujemy szkolenia personelu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podnosząc świadomość i przygotowanie do działań awaryjnych.

Dlaczego rzeczoznawca d/s ppoż. z Fire-Technic?

Doświadczenie:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Eksperci:

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców, gotowych sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Indywidualne Podejście:

Dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta, gwarantując kompleksowe wsparcie na każdym etapie.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

nstrukcja bezpieczeństwa pożarowego warszawa

Oferujemy opracowanie INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dostosowaną do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji.

Zapewniamy:

- profesjonalnie sporządzoną instrukcję,

- krótkie terminy realizacji,

- konkurencyjne ceny.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Do kogo należy obowiązek zapewnienia instrukcji bezpieczeństawa pożarowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) jako podmioty, które powinny zadbać o to, aby instrukcja bezpieczeństwa pożarowego była wykonana, wymienia właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów.

Wyłączenie z obowiązku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Z obowiązku sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedyne obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Kiedy należy dokonać aktualizaci instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji:
 • co najmniej raz na 2 lata,
 • po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,
 • sposób poddawania przegladom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • sposoby postepowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposby wykonywania prac niebezpieczych pod wzgledem pożarowym, jeżeli takie prace sie przewiduje,
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z terścią przedmiotowej instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 1. powierzchni budynku,
 2. wysokości budynku,
 3. liczby kondygnacji budynku,
 4. odległości od obiektów sąsiadujących,
 5. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 6. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych),
 7. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 8. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 9. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 10. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 11. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 12. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 13. hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 14. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób oraz podmiotów opracowujących instrukcję.

Kiedy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba przekazać do właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w stosunku do obiektów i terenów dla których jest obowiązek stosowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, zobowiązani do przekazania do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej:

 1. warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,
 2. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.

 

"Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego" a "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru"

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) istnieje obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru”. Zazwyczaj są to gotowe, jednostronicowe plansze, które można kupić w sklepach z artykułami BHP.

Natomiast Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to zupełnie odmienny rodzaj dokumentu o rozbudowanej treści, z jasno określoną zawartością i tworzony dla każdego obiektu indywidualnie, uwzgledniający specyfikę obiektu, rodzaj użytkowania lub procesy technologiczne, zaś "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru" może stanowić jeden z rozdziałów przedmiotowego dokumentu. O kwestiach związanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu mówi § 6 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Rozporządzenie nie wskazuje dokładnie jakie to muszą być miejsca.  Wymóg ten można spełnić na przykład poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku, które są już oferowane na rynku.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

W Polsce, ocena zagrożenia wybuchem jest wymagana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z zagrożeniem wybuchem materiałów wybuchowych w miejscu pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 931, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami prawa, ocena zagrożenia wybuchem jest wymagana w miejscach pracy, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu związane z obecnością substancji wybuchowych, takich jak gazy, ciecze lub pyły, oraz w miejscach, gdzie procesy technologiczne mogą prowadzić do tworzenia się atmosfer wybuchowych.

W skrócie, ocena zagrożenia wybuchem jest konieczna w następujących przypadkach:

 • W miejscach pracy, gdzie występują substancje wybuchowe (gazy, ciecze, pyły).
 • W miejscach pracy, gdzie procesy technologiczne mogą prowadzić do tworzenia się atmosfer wybuchowych.

Ocena zagrożenia wybuchem powinna być przeprowadzana przez rzeczoznawcę zajmującego się zagadnieniami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniami wybuchowymi. Jest to istotny element zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia przed potencjalnymi skutkami wybuchu. Dodatkowo, wyniki oceny zagrożenia wybuchem mogą być podstawą do wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych i ochronnych w miejscu pracy, zgodnie z przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa pracy.

logo fire-technic