DOKUMENTACJA PPOŻ.

RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 • OPINIE
 • EKSPERTYZY
 • UZGODNIENIA

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

nstrukcja bezpieczeństwa pożarowego warszawa

Oferujemy opracowanie INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dostosowaną do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w Państwa przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji.

Zapewniamy:

- profesjonalnie sporządzoną instrukcję,

- krótkie terminy realizacji,

- konkurencyjne ceny.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z w/w rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Do kogo należy obowiązek zapewnienia instrukcji bezpieczeństawa pożarowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) jako podmioty, które powinny zadbać o to, aby instrukcja bezpieczeństwa pożarowego była wykonana, wymienia właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów.

Wyłączenie z obowiązku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Z obowiązku sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zwolnione są jedyne obiekty lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Kiedy należy dokonać aktualizaci instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji:
 • co najmniej raz na 2 lata,
 • po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,
 • sposób poddawania przegladom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • sposoby postepowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposby wykonywania prac niebezpieczych pod wzgledem pożarowym, jeżeli takie prace sie przewiduje,
 • sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z terścią przedmiotowej instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 1. powierzchni budynku,
 2. wysokości budynku,
 3. liczby kondygnacji budynku,
 4. odległości od obiektów sąsiadujących,
 5. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 6. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych),
 7. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 8. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 9. podziału obiektu na strefy pożarowe,
 10. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 11. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 12. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 13. hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 14. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób oraz podmiotów opracowujących instrukcję.

Kiedy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba przekazać do właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w stosunku do obiektów i terenów dla których jest obowiązek stosowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, zobowiązani do przekazania do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej:

 1. warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,
 2. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.

 

"Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego" a "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru"

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) istnieje obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru”. Zazwyczaj są to gotowe, jednostronicowe plansze, które można kupić w sklepach z artykułami BHP.

Natomiast Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to zupełnie odmienny rodzaj dokumentu o rozbudowanej treści, z jasno określoną zawartością i tworzony dla każdego obiektu indywidualnie, uwzgledniający specyfikę obiektu, rodzaj użytkowania lub procesy technologiczne, zaś "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru" może stanowić jeden z rozdziałów przedmiotowego dokumentu. O kwestiach związanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu mówi § 6 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Rozporządzenie nie wskazuje dokładnie jakie to muszą być miejsca.  Wymóg ten można spełnić na przykład poprzez umieszczenie dokumentu w przeszklonej szafce znajdującej się przy wejściu do budynku, które są już oferowane na rynku.