Autoryzowany serwis gaśnic - Warszawa

serwis gaśnic warszawa legalizacja gaśnic

Przegląd, legalizacja i remont gaśnic.


Legalizację gaśnic wykonujemy na terenie obiektu klienta. W przypadku, gdy gaśnica wymaga remontu zabieramy ją do naszego serwisu, a na czas naprawy zapewniamy gaśnice zastępcze.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym  nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem okresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu określonych przez producenta.

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką serwisową umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy oraz udokumentowane protokołem.

Mając na uwadze powyższe w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku  należy:

 

a) przed upływem okresem  1 roku od daty produkcji gaśnice poddać pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

 

b) nie rzadziej niż co 5 lat (gaśnice proszkowe) lub 10 lat (gaśnice śniegowe) gaśnicę skierować do naprawy warsztatowej jak również po każdym użyciu gaśnicy,

 

c) podczas legalizacji gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

  • ogólny stan gaśnicy,
  • plombę,
  • czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
  • stan węży i prądownic,
  • stan proszku lub ilości środka gaśniczego.

W przypadku skierowania gaśnicy do naprawy warsztatowej należy bezwzględnie:

  • wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
  • usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP.

Należy paniętać, iż brak dokumentu potwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może uniemozliwić uzyskanie odszkodowania.

Przegląd (tzw. legalizacja) to okresowe sprawdzenie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej, zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia.

 

Naprawa, to czynności warsztatowe, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego. W ramach naprawy przeprowadza się m.in.: demontaż i montaż sprzętu, wymianę środka gaśniczego, czyszczenie. Ponaddto dla gaśnic śniegowych co 10 lat należy przeprowadzić babanie wytrzymałościowe zbiornika (UDT).